2020-06-18

Zarządzenie Nr V/67/2020 z 18 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr V/67/2020

Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 18 czerwca 2020 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia Raportu o stanie Miasta Jasła za 2019 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 374 z póź. zm.)zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 1. Przyjmuję Raport o stanie Miasta Jasła za 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Raport określony w ust. 1 niniejszego zarządzenia składa się z następujących części:
  A. Wstęp;
  B. Realizacja zadań określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym;
  C. Realizacja zadań w sferze władztwa i zarządzania;
  D. Realizacja polityk, programów i strategii;
  E. Realizacja zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;
  F. Realizacja budżetu obywatelskiego;
  G. Podsumowanie.

 

§ 2.

 1. Raport o stanie Miasta Jasła za 2019 rok podlega w terminie do 30 lipca 2020 roku przedstawieniu Radzie Miejskiej Jasła.
 2. Raport podlega publikacji na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                  (-)

       Ryszard Pabian

Burmistrz Miasta Jasła

Załączniki

  RAPORT O STANIE MIA... 2019_ROK.pdf 3,21 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się